slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Тексти для читання з німецької мови (із завданнями)


Мучка, М. З. Тексти для читання з німецької мови (із завданнями) : навч.-метод. комплекс / М. З. Мучка, О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 41 с.

Навчально-методичний комплекс з німецької мови для студентів IV курсу спеціальності "Переклад" розроблений на основі типових програм з німецької мови як другої іноземної для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Методичні вказівки з дисципліни "Німецька мова"


Методичні вказівки з дисципліни "Німецька мова" : комплексні вправи з нім. фонетики / Г. Ф. Проців, Г. Р. Сокол, О. І. Власова, В. В. Лазарович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 44 с.

Дані методвказівки призначені для широкого кола читачів: студентів різних спеціальностей, абітурієнтів, слухачів курсів післядипломної освіти, магістрів, викладачів вузів.

Ділова німецька мова


Коржак, З. З. Ділова німецька мова : навч. посіб / З. З. Коржак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 99 с.

Навчальний посібник „Ділова німецька мова“ підготовлений відповідно до діючої програми з іноземних мов для студентів технічних вузів економічних факультетів та згідно з вимогами до теорії та практики надання знань в сфері економічних наук німецькою мовою. Структурно посібник складається з п'яти розділів, кожний з яких містить від двох до чотирьох оригінальних німецькомовних текстів з сучасних німецьких та швейцарських видань, до яких надаються пояснення лексичного мінімуму українською мовою.

Німецько-український та українсько-німецький термінологічний мінісловник-довідник


Коржак, З. З. Німецько-український та українсько-німецький термінологічний мінісловник-довідник : економіка підприємства / З. З. Коржак. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 107 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки: «Економіка підприємства», «Фінанси та кредит», «Облік та аудит». Словник-довідник містить близько 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецька мова


Когут, Л. Ф. Німецька мова : метод. вказівки / Л. Ф. Когут, В. І. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 79 с.

Методичні вказівки відповідають вимогам, які ставляться щодо написання підсумкових кваліфікаційних дипломних робіт (магістерські дипломні роботи) іноземною (німецькою) мовою відповідно до вимог МОН України. Методичні вказівки щодо написання кваліфікаційних дипломних робіт, рефератів і підготовки захисту дипломного проекту мають на меті допомогти майбутнім бакалаврам, спеціалістам і магістрам у написанні та оформленні дипломної роботи іноземною мовою та підвищити фаховий мовний рівень, а також покращити письмові та усні навики дискусії, аналізу, порівняння та обґрунтування своєї позиції іноземною мовою.

Німецька мова. Наукова мова діяльності


Когут, Л. Ф. Німецька мова. Наукова мова діяльності : навч. посіб. / Л. Ф. Когут, В. І. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 152 с.

Навчальний посібник “Німецька мова. Наукова мова діяльності” з інтерактивним забезпеченням дисципліни містить теоретичний та практичний матеріал, складений на базі сучасної оригінальної технічної літератури німецькою мовою. Мета посібника -розвивати у магістрів та аспірантів навички роботи з автентичною науковою та фаховою літературою, а саме: перекладу, реферуванню та анотуванню текстового матеріалу, сприйманню як візуальної інформації, так і на слух; підготовці доповіді та її презентації, тлумаченню термінів, коментуванню схем, графіків, діаграм; веденню коректної фахової дискусії.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved