slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Релігієзнавство

Стойко, І. М. Релігієзнавство : короткий курс лекцій / І. М. Стойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 1997. - 50 с.

Короткий курс лекцій з «Релігієзнавства» складено у відповідності з навчальною програмою для самостійної роботи студентів усіх форм навчання.

Питання для самоконтролю з курсу "Релігієзнавство"

Коваль, П. М. Питання для самоконтролю з курсу "Релігієзнавство" / П. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 12 с.

Психологія

Гуменюк, Н. Я. Психологія : метод. вказівки / Н. Я. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 72 с.

Завданням методичних рекомендацій, є довести студентам, що без ґрунтовних соціально – психологічних знань і практичних вмінь неможливо продуктивно будувати соціальні та між особистісні стосунки, сприймати та оцінювати інших людей, регулювати власну поведінку, здійснювати обмін думками, інформацією, впливати одне на одного.

Конспект лекцій з навчального курсу "Основи психології та педагогіки"

Криштопа, С. Й. Конспект лекцій з навчального курсу "Основи психології та педагогіки" / С. Й. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 82 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Основи психології та педагогіки” підготовлений автором на основі досвіду викладання відповідного нормативного курсу, введеного до навчальних планів вищих учбових закладів Міністерства освіти і науки України. В конспекті лекцій з “Основ психології та педагогіки” особлива увага приділена проблемам, які ще недостатньо висвітлені у науково-методичній літературі: проблема психології особистості, моделей та етапів спілкування, умов ефективного спілкування, умов ефективного спілкування, психології малих груп тощо.

Пcихологія і педагогіка

Джура, О. Д. Пcихологія і педагогіка : метод. вказівки / О. Д. Джура. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 206 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчального курсу «Психологія і педагогіка», рекомендовані студентам першого курсу, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», усіх форм навчання. Структура вказівок містить програму навчальної дисципліни, завдання для самостійної роботи, методичні вказівки щодо самостійного вивчення тем, тестові завдання для самоконтролю, індивідуальні завдання творчого характеру, психологічні тести та методики, словники категорій і понять психології та педагогіки. Методичні вказівки будуть корисними як студентам, так і викладачам для організації навчального процесу, що ґрунтується на принципі співтворчої активності.

Психологія управління

Дзвінчук, Д. І. Психологія управління : навч. посіб. / Д. І. Дзвінчук, В. М. Кушнірюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 260 с.

Навчальний посібник є узагальненням досвіду навчання державних службовців у магістратурі державної служби в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, курсах підвищення кваліфікації державних службовців у регіональному Центрі підвищення кваліфікації. Систематизовано знання щодо основних положень державної служби України та психологічних основ управлінської діяльності. Суттєвою особливістю навчального посібника є його практична орієнтація, великий вміст психодіагностичної методики по дослідженню змісту управлінської діяльності та особистості державного службовця.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved