slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Людина і оточуюче середовище


Грицина, Н. І. Людина і оточуюче середовище : методичні вказівки та завдання з німецької мови. Ч.2 / Н. І. Грицина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 158 с.

Методичні вказівки призначаються для студентів І-ІІ курсів спеціальностей “Документознавство та інформаційна діяльність”, “Переклад і філологія” і підпорядковані меті збагачення словникового запасу студентів та формування в них мовленєвої компетенції в процесі засвоєння тем: Мандрівка; Поїздка автомобілем; Подорож літаком, пароплавом, поїздом; Подорож закордон; Відрядження; Тема “Подорож в художній літературі”. Завдяки різному рівню складності вправ Методичні вказівки можуть використовуватися як студентами вищих навчальних закладів, так і учнями шкіл, ліцеїв, гімназій.

Методичні вказівки та завдання з німецької мови до розмовної теми: "Людина і оточуюче середовище"


Грицина, Н. І. Методичні вказівки та завдання з німецької мови до розмовної теми: "Людина і оточуюче середовище". Ч. 1 / Н. І. Грицина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 155 с.

Пропоновані методичні вказівки та завдання з німецької мови призначені для студентів І – ІІ курсів спеціальностей „Документознавство та інформаційна діяльність”, „Переклад і філологія” для покращення організації їх самостійної роботи у процесі підготовки до практичних занять та праці над темами в аудиторії під контролем викладача. Побудовані за однотиповою структурою три розділи містять завдання різного рівня складності і передбачають підвищення мовної компетенції студентів на комунікативному рівні, розвиток та удосконалення їх розумових здібностій, розширення світогляду, сприятимуть їх загальноосвітньому, естетичному та країнознавчому вихованню.

Ділова німецька мова. Німеччина і світ


Гандзюк, С. П. Ділова німецька мова. Німеччина і світ : навч. посіб. / С. П. Гандзюк, Б. П. П'ятничко, Н. С. Масляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 104 с.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.020105 – спеціаліст денної та заочної форм навчання. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і чинного навчального плану підготовки фахівців названої спеціальності з урахуванням мотивації навчання студентів, формування теоретичного, практичного та професійного рівнів.

Ділова німецька мова


Гандзюк, С. П. Ділова німецька мова : навч.-тренувальний практикум / С. П. Гандзюк, Н. С. Масляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 129 с.

Навчально-тренувальний практикум призначений для студентів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Тексти і вправи мають виключно народно-господарське спрямування. Вони служать основою мовного оформлення німецької ділової документації. Набуті з посібника знання в галузі ділової німецької мови сприятимуть підвищенню мовно-фахового рівня студентів, кращому розумінню ними народно-господарських явищ і ринково-економічних відносин.

Німецька мова


Богомоленко, Н. П. Німецька мова : практикум / Н. П. Богомоленко, О. І. Думич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 128 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Ділова німецька мова (друга)». Складається з 10 розділів, зміст яких відповідає модулю навчальної програми, що передбачає усне та письмове розуміння, а також з матеріалів для контролю знань та самостійної роботи студентів. Основне завдання практикуму – розвиток навичок ділового мовлення. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020107 - «Туризм», які вивчають німецьку мову як другу іноземну.

Німецька мова


Богомоленко, Н. П. Німецька мова : практикум / Н. П. Богомоленко, О. М. Гордій, О. І. Думич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 64 с.

Даний практикум призначений для студентів I, III - IV курсів факультету нафтогазопроводів та механіко-технологічного факультету.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved