slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи психології та педагогіки

Криштопа, С. Й. Основи психології та педагогіки : практичні заняття / С. Й. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 72 с.

Запропоновані методичні рекомендації мають за мету допомогти тим, хто вивчає психологію зорієнтуватись у сучасній її проблематиці, окреслити розуміння основних питань, сприяти у підборі літератури до кожної з тем курсу, винесених на практичні заняття.

Управління станом стресу в умовах змагань

Станкевич, І. М. Управління станом стресу в умовах змагань : метод. вказівки / І. М. Станкевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 34 с.

Методичні вказівки призначені для використання працівниками сфери спорту, спортсменами та лікарями для ефективного керування тренувальним процесом.

Основи наукових досліджень

Чорний, М. І. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / М. І. Чорний, О. М. Трубенко, О. М. Чорний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 77 с.

Конспект лекцій призначений для висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень студентами університету. Знання методології, теорії, технології, методів та організації науково-дослідницької діяльності є базою для студентів, магістрів та аспірантів для написання дипломних, магістерських та кандидатських робіт (дисертацій).

Рисунок, живопис, скульптура. Рисунок черепа людини

Осколіп, О. В. Рисунок, живопис, скульптура. Рисунок черепа людини : метод. вказівки / О. В. Осколіп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 28 с.

У методичних вказівках містяться теоретичні матеріали будови, пропорцій та варіанти рисунків і начерків черепа людини, знання даного матеріалу дозволить студентам освоїти та практично закріпити основні прийоми перспективи, лінійно-конструктивного та світлотіньового методу побудови анатомічно-конструктивної схеми пластичної форми черепа. Допоможуть правильно побудувати голову людини в дуже складних ракурсах, дозволять мислити образно, логічно, розвиваючи об’ємно-просторову увагу і конструктивне мислення.

Художня освіта Галичини

Волинська, О. С. Художня освіта Галичини : навч. посіб. / О. С. Волинська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 236 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.06.0102 – «Архітектура». У навчальному посібнику на основі ґрунтовного вивчення історичної художньо-педагогічної спадщини минулого висвітлюються питання розвитку художньої освіти в Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Важливе місце відведено аналізові змісту, форм, методів, методик і принципів організації загальної та професійної художньої освіти в Галичині і педагогічній праці митців досліджуваного періоду. Висвітлено роль «геометричних», «вільноручних», «перспективних», «фахових» рисунків та інших художніх дисциплін у загальній і професійній художній освіті молоді краю.

Основи об'ємно-просторової композиції: об'ємна форма

Поліщук, Л. К. Основи об'ємно-просторової композиції: об'ємна форма : курс. проектування / Л. К. Поліщук, І. О. Родіна, О. Р. Новицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 18 с.

Курсове проектування розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Містить теоретичні основи побудови об’ємної форми, рекомендації гармонійного об’єднання елементів в цілісну об’ємну структуру. Сформульовано послідовні взаємопов’язані етапи виконання проекту. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.060102 «Архітектура».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved