slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Педагогіка та психологія вищої школи

Зоріна, Н. О. Педагогіка та психологія вищої школи : конспект лекцій / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 79 с.

Конспект лекцій розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.070801-магістр

Методика викладання у вищій школі

Зоріна, Н. О. Методика викладання у вищій школі : метод. рекомендації / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 30 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної, індивідуальної та контрольної роботи розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.070801-магістр

Методика викладання у вищій школі

Зоріна, Н. О. Методика викладання у вищій школі : практикум / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 36 с.

Практичні заняття розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.070801-магістр

Методика викладання у вищій школі

Зоріна, Н. О. Методика викладання у вищій школі : конспект лекцій / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 50 с.

Конспект лекцій розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.070801-магістр

Основи технічної творчості


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості : метод. вказівки / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора, І. Г. Барило. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 36 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни складено відповідно до робочої програми курсу "Основи технічної творчості і науково-дослідної роботи студентів" та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 6.05.03.04 – Нафтогазова справа спеціальності "Обладнання нафтових і газових промислів". Методичні вказівки містять рекомендовані до вивчення теми, їх зміст, перелік умінь, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни, а також контрольні роботи, перелік питань для контролю та атестації знань з дисципліни і перелік рекомендованих до опрацювання літературних джерел.

Основи технічної творчості


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості : лаб. практикум. Ч.3. / Л. І. Романишин, Ю. І. Парайко, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 97 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки бакалаврів з базовою вищою освітою за напрямком 0902 - Інженерна механіка, спеціальності "Обладнання нафтових і газових промислів". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання для виконання лабораторних робіт, у курсовому і дипломному проектуванні та самостійній роботі.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved