slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Ситуаційний менеджмент


Полянська, А. С. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 151 с.

Навчальний посібник містить основні теоретичні та прикладні засади практичного застосування отриманих у результаті навчання навичок розв'язування прикладних завдань із дисципліни "Ситуаційний менеджмент". Подано базові навчальні елементи, а також практичні завдання, що дозволяють отримати необхідні знання, здобути відповідні компетенції та досягнути програмні результати навчання у сфері управління підприємством на базі використання ситуаційного підходу, необхідні майбутнім фахівцям у сфері управління для прийняття ефективних управлінських рішень.

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта


Козак, Л. Ю. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : методичні вказівки для вивчення дисципліни / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 40 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта" з метою організації самостійної роботи студентів для вивчення даної дисципліни. Призначені для студентів денної, заочної та дистанційної форм для студентів за спеціальністю - 274 "Автомобільний транспорт".

Організація пасажирських автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація пасажирських автомобільних перевезень : методичні вказівки для вивчення дисципліни / І. М. Богатчук, Л. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Методичні вказівки для вивчення розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". Призначені для допомоги студентам спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". Методичні вказівки рекомендовані для студентів очної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Авто-мобільний транспорт" другого (магістерського) рівня.

Переддипломна практика


Архипова, Л. М. Переддипломна практика : методичні вказівки / Л. М. Архипова, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 16 с.

Методичні вказівки висвітлюють основні питання змісту переддипломної практики бакалаврів, що навчаються за освітньо-професійною програмою з "Туризму". Розроблено відповідно до робочої програми переддипломної практики. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 - "Туризм". Для використання студентами денної та заочної форм навчання.

Перекладацько-технологічна виробнича практика


Штогрин, М. В. Перекладацько-технологічна виробнича практика : методичні вказівки / М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 27 с.

Методичні вказівки для проходження перекладацько-технологічної виробничої практики містять мету і завдання практики, завдання і зміст навчально-виховної роботи студентів під час її проходження, зміст і організацію їх діяльності. Складені згідно з робочим навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 035 Філологія. Призначені для викладачів, які проводять заняття, і студентів, які вивчають дисципліну.

Практикум по зварюванню


Матвієнків, О. М. Практикум по зварюванню : практикум. Ч. 1 / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 72 с.

Практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Практикум по зварюванню". Частина 1 практикуму містить практичні роботи, які дають можливість студентам освоїти технологію та техніку ручного дугового та газового зварювання, а також вивчити будову зварювального обладнання, необхідні інструменти та пристосування для облаштування зварювального поста.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved