slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ


Якимів, Й. В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ : курсове проектування / Й. В. Якимів, Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2003. - 120 с.

Вказівки включають мету курсового проектування, тематику курсових проектів, організаційні аспекти курсового проектування, об’єм та зміст курсових проектів, характеристику процедури захисту курсових проектів. Особлива увага звернута на вимоги щодо оформлення пояснювальної записки і графічної частини курсового проекту у відповідності з чинним стандартом університету. Методичні вказівки містять графічні характеристики нафто- і газоперекачувального обладнання магістральних трубопроводів та інший довідковий матеріал, які необхідні для виконання курсового проекту.

Робоча програма другої виробничої практики


Васько, І. С. Робоча програма другої виробничої практики / І. С. Васько, В. І. Федрянич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 15 с.

Методичні вказівки складені згідно з робочим навчальним планом для студентів спеціальності 7–090306 – “Буріння” і призначені для самостійної роботи в період проходження другої виробничої практики студентами денної форми навчання.

Механіка гірських порід


Механіка гірських порід : лабораторний практикум / І. С. Васько, І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків, А. І. Васько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 42 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Механіка гірських порід” для студентів за напрямом підготовки – 0903 Гірництво, спеціальностей – Буріння, Видобування нафти і газу, Газонафтопроводи та газонафтосховища і призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни і підготовки до лабораторних занять студентами денної і заочної форм навчання. Може бути корисним для слухачів ІПО.

Методичні вказівки з переддипломної практики


Тершак, Б. А. Методичні вказівки з переддипломної практики / Б. А. Тершак, І. С. Васько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 12 с.

В методичних вказівках по переддипломній практиці висвітлені основні методичні питання проходження практики, вказані строки і мета практики, приблизна тематика дипломних проектів і їх спеціальної частини. Детально викладені задачі переддипломної практики, приводиться зміст практики та календарний план її проходження.

Збір і підготовка нафтопромислової продукції


Попадюк, Р. М. Збір і підготовка нафтопромислової продукції : конспект лекцій / Р. М. Попадюк, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 105 с.

Конспект лекцій виконаний згідно з вимогами і стандартами як за змістому, так і щодо оформлення і послужить навчальним посібником для студентів спеціальності „Видобування нафти і газу” як при вивченні курсу, так і в подальшій практичній роботі.

Проектування технологічних систем збору і підготовки нафтопромислової продукції


Попадюк, Р. М. Проектування технологічних систем збору і підготовки нафтопромислової продукції : метод.вказивки / Р. М. Попадюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 16 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу „Проектування технологічних систем збору і підготовки нафтопромислової продукції” для студентів стаціонарної і заочної форми навчання спеціальності 7.090304 „Видобування нафти і газу”. Методичні вказівки включають робочий план, програму курсу, перелік рекомендованої літератури, програмні питання, методичні вказівки до вивчення окремих тем, завдання для виконання самостійної (контрольної) роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved