slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Підземна гідрогазодинаміка


Бойко, В. С. Підземна гідрогазодинаміка : метод.вказівки / В. С. Бойко, Р. М. Попадюк, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 14 с.

В методичних вказівках приведені мета і завдання курсу, теми і зміст лекційних і практичних занять, список рекомендованої літератури, умови трьох контрольних завдань та варіанти до них. Приведені також список програм комп’ютерного класу кафедри з даної дисципліни та система оцінювання знань студентів. Методичні вказівки виконані згідно існуючих вимог та стандартів і поповнять навчально-методичну літературу для кращого засвоєння теоретичного матеріалу при вивченні студентами курсу „Підземна гідрогазодинаміка”.

Прострільно-вибухові роботи в свердловинах


Клібанець, С. В. Прострільно-вибухові роботи в свердловинах. : конспект лекцій / С. В. Клібанець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 58 с.

В даному конспекті викладено теоретичні відомості по темах дисципліни “Прострільно-вибухові роботи в свердловинах” згідно програми курсу. Розгляд кожної теми завершується переліком контрольних запитань до даної теми. Вказано основні літературні джерела, які допоможуть грунтовному вивченню викладеного матеріалу.

Розрахунок і конструювання нафтогазопромислового обладнання


Костриба, І. В. Розрахунок і конструювання нафтогазопромислового обладнання : практикум / І. В. Костриба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 40 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Розрахунок і конструювання нафтогазопромислового обладнання”. Розроблений у відповідності з чинним в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки спеціалістів “Обладнання нафтових і газових промислів” (спеціалізація „Експлуатація нафтогазопромислового обладнання”). Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів


Середюк, М. Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів / М. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 282 с.

У книзі розглянуті теоретичні основи технології послідовного перекачування нафтопродуктів у нафтопродуктопроводах. Наведені методи розрахунку та оптимізації параметрів послідовного перекачування нафтопродуктів прямим контактуванням і з рідинними роздільниками у розгалужених трубопровідних системах.

Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Гідроаеромеханіка в бурінні"


Мислюк, М. А. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Гідроаеромеханіка в бурінні" / М. А. Мислюк, І. М. Ковбасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 24 с.

Методичні вказівки складені у відповідності до програми дисципліни вільного вибору «Гідроаеромеханіка в бурінні» для спеціальності «Буріння» і призначені для самостійної роботи студентів при вивченні курсу.

Фізичні властивості гірських порід


Ткаченко, Ю. Ф. Фізичні властивості гірських порід : лабораторний практикум / Ю. Ф. Ткаченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 71 с.

Лабораторний практикум з курсу "Фізичні властивості гірських порід" містить загальні відомості про фізичні властивості гірських порід, методику і техніку проведення лабораторних робіт, способи обробки даних вимірювань. Практикум призначений для студентів всіх форм навчання за напрямком підготовки 0707 "Геологія" спеціальності "Геофізика".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved