slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Ділова українська мова


Пахомов, В. М. Ділова українська мова : конспект лекцій / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 358 с.

Ділова українська мова є складовою гуманітарної підготовки студентів, майбутніх фахівців. Мета дисципліни – сприяти підготовці грамотних, висококваліфікованих спеціалістів, їх умінню вільно володіти діловим мовленням (усним і писемним), користуватися ним у різних сферах діяльності, особливо в офіційно-діловій, науковій.

Методичні вказівки і збірник текстів для самостійного опрацювання до курсу "Українська мова як іноземна"


Методичні вказівки і збірник текстів для самостійного опрацювання до курсу "Українська мова як іноземна" : для студентів-іноземців І курсу всіх спеціальностей / Будуйкевич Н.Ф., Пахомов В.М., Титова М.В., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 33 с.

Збірник текстів розмовних тем та методичних порад з української мови для викладачів та студентів-іноземців.

Методичні вказівки з курсу "Ділова українська мова" за темою "Складання й оформлення документів"


Методичні вказівки з курсу "Ділова українська мова" за темою "Складання й оформлення документів" : для студентів І курсу всіх спеціальностей / Пахомов В.М., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. - 43 с.

Методичні вказівки з курсу “Ділова українська мова” за темою “Складання й оформлення документів” для студентів І курсу всіх спеціальностей.

Українська мова за професійним спрямуванням


Личук, М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : тести для проведення контролю знань і вмінь / М. І. Личук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 29 с.

Методичний посібник містить тестові завдання відкритої та закритої форми з метою здійснення контролю знань і вмінь студентів з дисципліни " Українська мова за професійним спрямуванням ". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальностями " Фінанси ", " економіка підприємства " та " Облік та аудит ". Методичний посібник може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Культура мовлення і практична стилістика


Личук, М. І. Культура мовлення і практична стилістика : тестові завдання / М. І. Личук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 49 с.

За своєю структурою тестові завдання охоплюють програму з дисципліни " Сучасна українська літературна мова : культура мовлення і практична стилістика". Система знань даного методичного посібника спрямована на максимальну активізацію розумової діяльності студентів, всебічне вивчення і засвоєння кожного змістового модуля і дисципліни в цілому, осмислення програмового матеріалу,формування лінгвістичного світогляду студентів. Тестові завдання допоможуть визначити рівень знань і вмінь, набутих студентами в процесі засвоєння тієї чи іншої теми з вищеназваної дисципліни.

Практична стилістика української мови для перекладачів


Литвин, О. Б. Практична стилістика української мови для перекладачів : метод. вказівки / О. Б. Литвин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 39 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни «Сучасна українська літературна мова: культура мовлення і практична стилістика». Завдання для самостійної роботи дають можливість практично застосувати засвоєні під час аудиторних занять відомості про орфоепічні, лексичні, морфологічні та синтаксичні норми сучасної української літературної мови, оволодіння якими є основою мовної культури студента-перекладача. Призначено для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved