slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи гірничого виробництва


Основи гірничого виробництва : лабораторний практикум / В. Р. Возний, Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як, С. О. Овецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 80 с.

Лабораторний практикум призначений для поглиблення теоретичних знань основних розділів курсу і набуття практичних навичок у виконанні розрахунків, які проводяться у гірничому виробництві.

Методичні вказівки з курсу "Підземна гідрогазодинаміка"


Методичні вказівки з курсу "Підземна гідрогазодинаміка" / Попадюк Р.М., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. - 11 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою дисципліни “Підземна гідрогазодинаміка" для студентів спеціальності 7.070704 - Геологія нафти і газу, затвердженою Вченою Радою Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 7.070704 – “Геологія нафти і газу". Методичні вказівки містять робочу програму дисципліни з лекційних і практичних занять, рекомендовану літературу, завдання для виконання домашніх і контрольних завдань та рекомендації до їх виконання.

Розробка родовищ нафти і газу


Розробка родовищ нафти і газу : метод. вказівки / Зінченко В.К., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. - 42 с.

Методичні вказівки складені у відповідності до програмних вимог курсу "Розробка родовищ нафти і газу" для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 7.050107 - "Економіка підприємства". Вони включають робочий план-програму курсу, перелік рекомендованої літератури, програмні запитання, методичні поради по вивченню окремих розділів курсу, запитання для самоперевірки, завдання для виконання контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання.

Програма нафтогазотранспортної практики


Возняк, М. П. Програма нафтогазотранспортної практики : методичні рекомендації / М. П. Возняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 10 с.

Програма практики складена згідно з робочим навчальним планом спеціалізацій: “Проектування та експлуатація нафто-, продуктопроводів і нафтобаз”, “Проектування та експлуатація газопроводів, газосховищ і АГНКС”, “Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів” спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища” напрямку підготовки 0903 – Гірництво.

Конспект лекцій з дисципліни "Введення до спеціальності" для студентів спеціальності "Видобування нафти і газу" спеціалізації "Морські нафтогазові технології"


Конспект лекцій з дисципліни "Введення до спеціальності" для студентів спеціальності "Видобування нафти і газу" спеціалізації "Морські нафтогазові технології" / Возний В.Р., Якимечко Я.Я., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 126 c.

Конспект лекцій з дисципліни “Введення до спеціальності” для студентів спеціальності 7.090304 “Видобування нафти і газу” спеціалізації “Морські нафтогазові технології” розроблений у відповідності до діючої типової програми і призначений для глибокого індивідуального вивчення основних розділів дисципліни. Конспект лекцій допоможе студентам набути практичних навиків роботи з науково-технічною літературою.

Автоматизація хіміко-технологічних процесів


Семенцов, Г. Н. Автоматизація хіміко-технологічних процесів : метод. вказівки. / Г. Н. Семенцов, Р. М. Лещій, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 54 с.

Методичні вказівки до лекційного курсу складено згідно з програмою курсу “Автоматизація хіміко-технологічних процесів” для студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”. Розроблені у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для вивчення дисципліни студентами денної та заочної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved