slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Вимірювальні перетворювачі


Романів, В. М. Вимірювальні перетворювачі : конспект лекцій / В. М. Романів, А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 130 с.

Конспект лекцій призначений для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу з дисципліни “Вимірювальні перетворювачі” студентами спеціальності 7.091302(ВТ). У конспекті розглянуто фізичні принципи і методи перетворення у ПВП фізичних величин, використовувані в ПВП чутливі перетворювальні елементи, наведено типові та класифікаційні структурні схеми ПВП та їх вимірювальні кола. Висвітлено питання узгодження ПВП з іншими технічними пристроями вимірювальних приладів та автоматичних систем.

Інформаційно-вимірювальні комплекси


Вощинський, В. С. Інформаційно-вимірювальні комплекси : курсове проектування / В. С. Вощинський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 29 с.

Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи студентами з дисципліни “Інформаційно-вимірювальні комплекси” спеціальності 7.091302 (ВТ). В них приведені варіанти завдань, схеми і описи об’єктів ІВК, також рекомендації, щодо розробки функціональних і структурних схем, алгоритмічної структури, схем зовнішніх з’єднань ІВК та розміщення засобів вимірювання в шафах. Розглянуті питання моделювання. ІВК та програмування контролерів.

Автоматизований контроль параметрів процесу буріння з метою запобігання прихоплень бурильної колони


Семенцов, Г. Н. Автоматизований контроль параметрів процесу буріння з метою запобігання прихоплень бурильної колони : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 150 с.

У навчальному посібнику проведено огляд сучасного стану проблеми контролю з метою запобігання прихоплень бурильної колони при бурінні свердловин на нафту і газ. Розроблено вихідні теоретичні положення системи контролю для запобігання прихоплень бурильної колони в процесі буріння свердловин. Розглядається методичне, технічне і програмне забезпечення досліджень системи контролю для запобігання прихоплень бурильної колони. Досліджено розроблену систему контролю для запобігання прихоплень бурильної колони.

Виконавчі механізми і регулюючі органи


Виконавчі механізми і регулюючі органи : практикум / М. І. Когутяк, Я. Р. Когуч, Т. О. Бербець [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 71 с.

Практикум напрямку підготовки 0925 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології для студентів спеціальності "Автоматизоване управління технологічними процесами" написані у відповідності з програмою курсу "Виконавчі механізми і регулюючі органи" і містить приклади розв’язку задач з основних розділів дисципліни. Практикум складається із 6 практичних занять, які мають наступну структуру: короткі теоретичні засади до практичного заняття, приклади розв’язку типових задач і контрольні запитання.

Інформаційно-вимірювальні комплекси у нафтовій та газовій промисловості


Піндус, Н. М. Інформаційно-вимірювальні комплекси у нафтовій та газовій промисловості : курсове проектування / Н. М. Піндус, В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 32 с.

Методичні вказівки “Курсове проектування” призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання при виконанні курсової роботи з дисципліни “Інформаційно-вимірювальні комплекси у нафтовій та газовій промисловості”. Складені згідно з програмою дисципліни для спеціальності "Метрологія та вимірювальна техніка". У методичних вказівках сформульовано мету і завдання курсового проектування, розглянуто питання оформлення теоретичної і графічної частини, розроблено систему оцінювання виконання та захисту курсової роботи.

Основи гнучкого автоматизованого виробництва. Релейні схеми автоматики


Панчук, В. Г. Основи гнучкого автоматизованого виробництва. Релейні схеми автоматики : лабораторний практикум / В. Г. Панчук, О. В. Рублюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 26 с.

Лабораторний практикум містить методичнi вказiвки для виконання лабораторних занять з дисципліни “Основи гнучкого автоматизованого виробництва”. Розроблений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Технологiя машинобудування”. Може бути використаний студентами денної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved