slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Архівознавство


Вінтонів, Х. М.
Архівознавство : конспект лекцій / Х. М. Вінтонів, В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 153 с. : табл.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Конспект містить короткий виклад матеріалу, питання для самоперевірки, перелік використаних та рекомендованих джерел до кожної теми. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність».

Ландшафтна екологія


Манюк, О. Р. Ландшафтна екологія : лабораторний практикум / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 65 с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочим навчальним планом спеціальності ”Екологія та охорона навколишнього середовища”. Містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять із вивчення дисципліни “Ландшафтна екологія” і призначений для студентів напряму підготовки 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Практикум може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Організація виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу


Зелінська, Г. О. Організація виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу : навч. посіб. / Г. О. Зелінська, Р. С. Кравчук, І. В. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 434 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки бакалаврів економічних напрямів. Містить тематичний план дисципліни “Організація виробництва”, перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведено схематичний матеріал для поглибленого опрацювання, в тому числі : приклади роз’язування задач, перелік тестів та задач для самостійного опрацювання, вихідні дані для розрахункових робіт.

Расчет и конструирование нефтепромыслового оборудования


Расчет и конструирование нефтепромыслового оборудования : труды ВНИИНЕФТЕМАШ. - Николич A.C., ред. - М. : Машиностроение, 1975. - 296 с.

Сварка в углекислом газе


Потапьевский, А. Г. Сварка в углекислом газе. / А. Г. Потапьевский. - М. : Машиностроение, 1984. - 80 с.

Кратко описаны современные: способы сварки в углекислом газе и его смесях с аргоном и кислородом плавящимся электродом сталей толщиной 0,8—30 мм во всех пространственных положеннях. Приве¬дены типичные режимы сварки в •свойства сварных соединений, даны рекомендации по повышению, качества швов и производительности сварки. Приведены краткие сведения о серийной отечественной аппа-ратуре, даны рекомендации по повышению надежности ее работы, организации работ.

Неразрушающий контроль труб для магистральных нефтегазопроводов


Неразрушающий контроль труб для магистральных нефтегазопроводов / Сергеев Г. Н., Вайсвайлер Ф. Й., ред. - М. : Металлургия, 1985. - 247 с.

Обобщен, систематизирован и развит мировой опыт решения технических, технологических и организационных вопросов обеспечения гарантированного качества труб для магистральных нефтегазопроводов путем широкого применения неразрушающего контроля на основных технологических переделах.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved