Ви є тут

Практична стилістика української мови для перекладачів

Литвин, О. Б. Практична стилістика української мови для перекладачів : метод. вказівки / О. Б. Литвин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 39 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни «Сучасна українська літературна мова: культура мовлення і практична стилістика». Завдання для самостійної роботи дають можливість практично застосувати засвоєні під час аудиторних занять відомості про орфоепічні, лексичні, морфологічні та синтаксичні норми сучасної української літературної мови, оволодіння якими є основою мовної культури студента-перекладача. Призначено для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved