Ви є тут

Архітектура

Архітектура комп'ютера та програмування


Євчук, О. В. Архітектура комп'ютера та програмування : метод. вказ. до самостійної роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни "Архітектура комп'ютера та програмування" використовуються при виконанні самостійної роботи з даної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 172-"Телекомунікації та радіотехніка".

Інженерне обладнання будівель і споруд


Василишин, Я. В. Інженерне обладнання будівель і споруд : метод. вказ. для виконання практичних та розрахункових робіт з розділів "Опалення" та "Вентиляція" / Я. В. Василишин, З. В. Обиночна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 46 с.

«Опалення» та «Вентиляція» – одні з найважливіших розділів курсу «Інженерне обладнання будівель і споруд», який читається студентам архітектурних та будівельних спеціальностей. Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки студентів для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 191 – «Архітектура та містобудування» та 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».

Планування і забудова поселень


Кравець, Я. С. Планування і забудова поселень : методичні вказівки для самостійної роботи / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 8 с.

Методичні вказівки містять необхідну для самостійного вивчення дисципліни інформацію, а саме: мету та завдання дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, контрольні запитання для самоконтролю, перелік навчально-методичних матеріалів.

Основи проектної справи і конструювання


Конспект лекцій з дисципліни "Основи проектної справи і конструювання" для студентів спеціальності «Будівництво і цивільна інженерія». – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - 188 с.

Робоча програма затверджена на засіданні випускної кафедри будівельної механіки, напрям підготовки 6.060101 Будівництво. Протокол від « 08 » липня 2016 року № 10.

Вступ до будівельної справи


Артим, В. І. Вступ до будівельної справи : методичні вказівки для вивчення дисципліни / В. І. Артим. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 89 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Викладено основні програмні запитання та методичні вказівки до тем курсу, подано завдання і загальні вимоги до змісту індивідуальних завдань з дисципліни "Вступ до будівельної справи".

Методичні вказівки для вивчення дисципліни "Будівельні конструкції"


Методичні вказівки для вивчення дисципліни "Будівельні конструкції" / Артим В. І., розробник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 47 с.

Робоча програма затверджена на засіданні випускної кафедри будівельної механіки, напрям підготовки 6.060101 Будівництво. Протокол від « 08 » липня 2015 року № 10 .

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved