Ви є тут

Архітектура

Архітектурна екологія


Лукомська, Г. В. Архітектурна екологія : метод. вказ. для практичних занять та сам. роботи / Г. В. Лукомська, З. В. Лукомська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 61 с.

Методичні вказівки з дисципліни “Архітектурна екологія”, розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 191 ”Архітектура і містобудування”.

Технологія будівельного виробництва


Андрусяк, А. В. Технологія будівельного виробництва : метод. вказ. для вивчення дисципліни / А. В. Андрусяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 120 с.

Дані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 192 – "Будівництво та цивільна інженерія". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Технологія будівельного виробництва”. Викладено короткий зміст лекцій, загальні вимоги до вивчення дисципліни та перелік контрольних запитань.

Архітектура комп'ютера та програмування


Євчук, О. В. Архітектура комп'ютера та програмування : метод. вказ. до самостійної роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни "Архітектура комп'ютера та програмування" використовуються при виконанні самостійної роботи з даної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 172-"Телекомунікації та радіотехніка".

Інженерне обладнання будівель і споруд


Василишин, Я. В. Інженерне обладнання будівель і споруд : метод. вказ. для виконання практичних та розрахункових робіт з розділів "Опалення" та "Вентиляція" / Я. В. Василишин, З. В. Обиночна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 46 с.

«Опалення» та «Вентиляція» – одні з найважливіших розділів курсу «Інженерне обладнання будівель і споруд», який читається студентам архітектурних та будівельних спеціальностей. Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки студентів для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 191 – «Архітектура та містобудування» та 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».

Планування і забудова поселень


Кравець, Я. С. Планування і забудова поселень : методичні вказівки для самостійної роботи / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 8 с.

Методичні вказівки містять необхідну для самостійного вивчення дисципліни інформацію, а саме: мету та завдання дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, контрольні запитання для самоконтролю, перелік навчально-методичних матеріалів.

Основи проектної справи і конструювання


Конспект лекцій з дисципліни "Основи проектної справи і конструювання" для студентів спеціальності «Будівництво і цивільна інженерія». – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - 188 с.

Робоча програма затверджена на засіданні випускної кафедри будівельної механіки, напрям підготовки 6.060101 Будівництво. Протокол від « 08 » липня 2016 року № 10.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved