Ви є тут

Екологія

Рекультивація порушених земель


Качала, Т. Б. Рекультивація порушених земель : конспект лекцій / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи до вивчення курсу з дисципліни "Рекультивація порушених земель" для студентів спеціальності "183-технології захисту навколишнього середовища". Охоплює розділи, що характеризують опис заходів щодо рекультивації земель після техногенного впливу. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки за спеціальністю "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форми навчання.

Комп'ютерна обробка екологічної інформації


Качала, Т. Б. Комп'ютерна обробка екологічної інформації : конспект лекцій / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 75 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи до вивчення курсу з дисципліни "Комп'ютерна обробка екологічної інформації" для студентів спеціальностей "101-Екологія", "183-технології захисту навколишнього середовища". Охоплює розділи, що характеризують обробку екологічних даних за допомогою програмного забезпечення. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки за спеціальністю "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форми навчання.

Бакалаврська робота


Адаменко, О. М. Бакалаврська робота : методичні рекомендації / О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 28 с.

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту бакалаврської роботи складені згідно зі стандартом вищої освіти України навчальним планом для студентів спеціальності 101 - Екологія.

Науково-виробнича практика


Адаменко, О. М. Науково-виробнича практика : методичні рекомендації / О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 16 с.

Науково-виробнича практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення у реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх магістрів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. У методичних рекомендаціях висвітлені організаційно-навчальні заходи під час проходження практики.

Загально-екологічна навчальна практика


Глібовицька, Н. І. Загально-екологічна навчальна практика : методичні рекомендації / Н. І. Глібовицька, Т. В. Кундельська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 16 с.

Загально-екологічна навчальна практика є невід'ємною складовою навчального процесу підготовки екологів. Студенти-екологи приступають до проходження практики, маючи знання про головні закономірності функціонування літосфери, атмосфери, гідросфери, педосфери та біосфери, про головні екологічні закономірності, глобальні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення. Ці знання забезпечуються фундаментальними дисциплінами, які викладають протягом першого року підготовки екологів.

Переддипломна науково-виробнича практика


Адаменко, О. М. Переддипломна науково-виробнича практика : методичні рекомендації / О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 25 с.

Методичні рекомендації розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів очної та заочної форм навчання напряму підготовки "101-Екологія" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved