Ви є тут

Екологія

Моделювання і прогнозування стану довкілля


Чепурна, Т. Б. Моделювання і прогнозування стану довкілля : лаб. практикум / Т. Б. Чепурна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 115 с.

Лабораторний практикум призначений для набуття студентами таких знань та вмінь: засвоїти основні математичні моделі розрахунку розповсюдження шкідливих домішок та методи прогнозування забруднюючих речовин в довкіллі; аналізувати вплив метеорологічних умов на рівень забруднення атмосфери з врахуванням особливостей окремих міст та окремих підприємств; мати уяву щодо застосування та ефективності прогностичних схем в окремих регіонах; орієнтуватись з питань недоліків існуючих моделей і схем прогнозу та шляхів їх удосконалення i розвитку.

Загальна екологія (та неоекологія)


Зоріна, Н. О. Загальна екологія (та неоекологія) : метод. вказівки для курс. роботи / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 22 с.

Методичні вказівки для курсової роботи роблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки для курсової роботи містять вимоги до оформлення курсової роботи. Запропоновано перелік основних тем з дисципліни та літературні джерела. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Загальна екологія (та неоекологія)


Зоріна, Н. О. Загальна екологія (та неоекологія) : лаб. практикум / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 33 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Екологічний аудит


Радловська, К. О. Екологічний аудит : методичні рекомендації / К. О. Радловська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 20 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальностей 101 – «Екологія», 183 – «Технології захисту навколишнього середовища» всіх форм навчання.

Загальна екологія


Зоріна, Н. О. Загальна екологія : методичні рекомендації / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 22 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальностей 101 – «Екологія», 183 – «Технології захисту навколишнього середовища» всіх форм навчання.

Основи екології


Радловська, К. О. Основи екології : методичні рекомендації / К. О. Радловська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 12 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved