Ви є тут

Економіка. Економічні науки

Навчально-ознайомча практика


Навчально-ознайомча практика : практикум / Л. С. Войтків, І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Мікроекономіка


Яцюк, О. С. Мікроекономіка : навч. посіб. / О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 195 с.

У навчальному посібнику, розробленому відповідно до робочої програми дисципліни "Мікроекономіка", висвітлено загальні основи мікроекономічної теорії, розкрито фундаментальні питання мікроекономіки, теорію поведінки споживача, теорію фірми, охарактеризовано ринок товарів та ринки факторів виробництва, проаналізовано рівновагу та ефективність ринкової системи.

Економіка галузевих ринків


Савко, О. Я. Економіка галузевих ринків : методичні вказівки для практ. та сам. занять / О. Я. Савко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Методичні вказівки містять перелік тем і план кожного заняття, основні терміни та поняття, типові задачі, завдання для розв'язку на практичних заняттях, а також завдання і питання для самостійної роботи студентів, наведено теми рефератів та літературу до кожної теми, подано тестові завдання для контролю знань студентів, перелік питань на залік, а також вимоги до написання та презентації рефератів. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Економіка галузевих ринків.

Наскрізна програма переддипломної практики для студентів спеціальності 051 "Економіка" освітньо-професійна програма "Бізнес-економіка" та "Економіка довкілля і природних ресурсів"


Данилюк, М. О. Наскрізна програма переддипломної практики для студентів спеціальності 051 "Економіка" освітньо-професійна програма "Бізнес-економіка" та "Економіка довкілля і природних ресурсів" : методичні вказівки / М. О. Данилюк, І. М. Метошоп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 16 с.

Дані методичні вказівки включають загальні вимоги щодо проходження переддипломної практики, оформлення звітів, підведення підсумків виконаної роботи та охоплюють комплекс питань, пов'язаних з її виконанням. Методичні вказівки призначені для виконання звітів переддипломної практики студентами очної та заочної форм навчання ОКР "магістр" спеціальності 051 - "Економіка" для освітньо-професійних програм "Бізнес-економіка" та "Економіка довкілля і природних ресурсів"

Economics in conditions of sustainable development


Melnychuk, I. V. Economics in conditions of sustainable development = Економіка в умовах сталого розвитку : guidelines for study course / I. V. Melnychuk, O. Ya. Savko. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2017. - 31 с.

Guidelines include a list of themes to be considered for the study on lectures and workshops, with the subject " Economics in conditions of sustainable development". The course was developed in accordance with curriculum of the discipline. The guidelines can be used by the full-time students and for distance learning. The course was designed to train masters in speciality 072 - "Finance, banking and insurance".

Економіка


Струк, Н. П. Економіка : навч. посіб. / Н. П. Струк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 97 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади, визначено функції, мету, завдання та інструментарій економічної політики держави. Розглянуто інструменти, методи та механізми впливу держави на економічний розвиток, особливості впливу на процеси, що відбуваються у бюджетно-податковій і грошово-кредитній сферах. Зроблено спробу розкрити проблеми реалізації економічної політики в окремих сферах, проаналізовано особливості регіональної економічної політики в сучасних умовах.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved