Ви є тут

Енергетика

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики


Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : лабораторний практикум / О. В. Соломчак, І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 67 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни "Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики".

Нетрадиційні та відновлювані джерела


Яворський, А. В. Нетрадиційні та відновлювані джерела : практикум / А. В. Яворський, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 88 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії». Розроблений відповідно до робочої про¬грами навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». Може бути використаний студентами денної і заочної форм навчання.

Природоохоронні технології


Яцишин, Т. М. Природоохоронні технології : лаборатор. роботи для студ. напряму підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Т. М. Яцишин, Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 39 с.

Лабораторні роботи з дисципліни «Природоохорон-ні технології» складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми напряму під-готовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього се-редовища та збалансоване природокористування» Лабороторні роботи містить теоретичні відомості та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни згідно з варіантом. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання.

Природоохоронні технології


Михайлюк, Ю. Д. Природоохоронні технології : самостійна робота для студ. напряму підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 16 с.

Самостійна робота з дисципліни «Природоохоронні технології» складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Містить перелік тем для самостійного вавчення з дисципліни. Завдання для студентів заочної форми навчання розроблено згідно з варіантом. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання.

Економічна геологія


Михайлів, І. Р. Економічна геологія : курсове проектування / І. Р. Михайлів, Н. В. Дубей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 56 с.

Методичні вказівки для курсового проектування розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Економічна геологія» для студентів напряму підготовки «Геологія» освітньо-кваліфікаційного рівня 6.040103 – бакалавр (спеціалізації «Геофізичні методи пошуку і розвідки», «Геофізичні дослідження свердловин», «Геофізична апаратура та обладнання»). У методичних вказівках висвітлюють теми, зміст, особливості виконання курсових проектів, а також методичні підходи до здійснення техніко-економічних розрахунків.

Нетрадиційні енергоресурси


Яворський, А. В. Нетрадиційні енергоресурси : конспект лекцій / А. В. Яворський, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 164 с.

Конспект лекцій містить конспективні положення щодо вивчення дисципліни «Нетрадиційні енергоресурси». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 101 «Екологія». Може бути використаний студентами очної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved