Ви є тут

Фінанси

Податкова система


Тришак, Л. С. Податкова система : практикум / Л. С. Тришак, Н. О. Крихівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 с.

Даний практикум охоплює комплекс питань, пов'язаних з підготовкою до практичних занять з дисципліни «Податкова система», і призначений для бакалаврів за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» та бакалаврів за напрямом 6.030601 – «Менеджмент». Метою практикума є надання допомоги студентам при опануванні курсу, оскільки містить тематику рефератів, запитання для підготовки до практичних занять, тестові завдання для самоконтролю та навчальні задачі. Практикум може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Управління місцевими фінансами"


Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Управління місцевими фінансами" : для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр" / Гораль Л.Т., Фадєєва І.Г., Спасів Н.Я. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 75 с.

Фінанси підприємств


Фінанси підприємств : навч. посіб. / М. О. Данилюк, І. Г. Фадєєва, Н. Я. Спасів [та ін.] ; Данилюк М. О., ред. - 3-тє вид. - Тернопіль : Вектор, 2016. - 186 с.

Навчальний посібник містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми схематично наведено матеріал необхідний для поглибленого опрацювання, тематика рефератів, запитання для самоперевірки, задачі для самостійного розв'язування, розрахункові роботи та перелік літературних джерел, необхідний для вивчення вказаних тем. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу


Мацук, З. А. Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу : методичні вказівки для виконання курсової роботи / З. А. Мацук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 36 с.

Методичні вказівки охоплюють тематику курсових робіт, структуру курсової роботи, вказівки до виконання окремих розділів курсової роботи, порядок захисту та оцінювання курсової роботи. Призначені для студентів магістерської програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», спеціальність 8.03050801 – «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання.

Банківська система


Тришак, Л. С. Банківська система : практикум / Л. С. Тришак, О. М. Ромашко, Л. М. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 75 с.

Практикум розроблено відповідно до програми курсу «Банківська система» і призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит». Даний практикум має за мету надати допомогу у вивченні даної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Бюджетування діяльності сюбєктів господарювання


Перевозова, І. В. Бюджетування діяльності сюбєктів господарювання : практикум / І. В. Перевозова, І. Р. Попадинець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 83 с.

Практикум розроблено відповідно до програм з нормативних навчальних дисциплін. Наведено плани практичних занять, типові задачі, розрахункові формули та тестові запитання для самостійної підготовки студентів. Даний практикум призначений для використання студентами всіх форм навчання напряму підготовки 7.03050801, 8.03050801 “Фінанси”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved