Ви є тут

Фізика

Моделювання фізичних явищ і процесів


Моделювання фізичних явищ і процесів : лабораторний практикум / М. О. Галущак, Р. М. Лучицький, В. В. Нижникевич [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 200 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з фізики з використанням комп'ютерного моделювання фізичних явищ і процесів. Розроблений у відповідності з робочими програмами спецкурсів.

Математичні моделі математичної фізики в розрахунках на ПК


Камаєва, Л. І. Математичні моделі математичної фізики в розрахунках на ПК : метод. вказівки / Л. І. Камаєва, Л. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 17 с.

Пропоновані методичні вказівки мають своєю метою допомогти студентам організувати свою самостійну роботу при виконанні індивідуальних завдань при вивченні розділу "Математичні моделі математичної фізики в розрахунках на ПК". У цьому посібнику розглядаються задачі математичної фізики, які моделюються диференціальними рівняннями, з частинними похідними – рівняннями Лапласа або Пуассона. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – «Нафтогазова справа».

Курс фізики


Галущак, М. О. Курс фізики : навч. посіб.: у 3 кн. Кн. 2 : Електромагнетизм / М. О. Галущак, О. Є. Федоров ; Мойсишин В. М., рец. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 405 с. -

У підручнику викладені основні закони електромагнетизму, механічних та електромагнітних коливань і хвиль, які потрібні для подальшого вивчення як фізики, так і суміжних з нею дисциплін. В основу викладу матеріалу покладено експеримент. Розглянуті фізичні явища, методи їх спостереження і вивчення, з'ясовані фізичні основи цих явищ та їх застосування в науці й на виробництві. Використано багато ілюстрацій, які становлять невід'ємну частину тексту.

Курс загальної фізики


Вакалюк, В. М. Курс загальної фізики : навч. посіб. Ч. 3 : Оптика. Атомна та ядерна фізика / В. М. Вакалюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 474 с.

Навчальний посібник написано відповідно до робочої програми з дисципліни ‹‹Фізика›› для студентів спеціальності «Прикладна механіка». У ньому систематично викладено основи оптики, атомної фізики, квантової механіки, квантової статистики, фізики твердого тіла, фізики атомного ядра та елементарних частинок. Значну увагу приділено практичному застосуванню фізичних законів у різних галузях науки і техніки.

Додатковий курс фізики. Фізика твердого тіла


Лучицький, Р. М. Додатковий курс фізики. Фізика твердого тіла : мультимедійний супровід лекцій / Р. М. Лучицький, В. В. Нижникевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 180 с.

У мультимедійному супроводі лекцій стисло викладено лекційний матеріал згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Додатковий курс фізики. ФТТ (фізика твердого тіла)». Мультимедійний супровід лекцій подано у вигляді презентації, а також використано демонстрації, тести у вигляді кросвордів, відеоролики. Призначено для самостійного опрацювання лекційного матеріалу студентами усіх форм навчання напряму підготовки 6.051003 – «Приладобудування».

Загальна фізика


Матеїк, Г. Д. Загальна фізика : конспект лекцій. Ч. 2 / Г. Д. Матеїк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 298 с.

У конспекті лекцій розглянуто фізичні основи механіки, основні явища молекулярної фізики і термодинаміки, закони електрики і магнетизму, основи оптики, атомної і ядерної фізики. Навчальний матеріал подається стисло. Основна увага приділена формуванню основних фізичних законів і понять вказаних розділів фізики. Кожна тема закінчується контрольними запитаннями. Конспект лекцій призначений для самостійного опрацювання лекційного матеріалу студентами усіх форм навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved