Ви є тут

Фізика

Фізика для інженерів


Галущак, М. О. Фізика для інженерів : навч. посіб. / М. О. Галущак, Б. М. Рувінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 216 с.

Пропонований курс є спробою поєднати традиційну програму навчального курсу загальної фізики з деякими новітніми досягненнями наук і техніки. В посібнику розглядаються вибрані питання механіки, електрики та оптики.

Фізика


Луцишин, Т. І. Фізика = Physics : лабораторний практикум англ. мовою=laboratory Course. Ч. 1 : Механіка / Т. І. Луцишин, О. В. Шевчук, О. Є. Федоров. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 64 с.

Лабораторний практикум з механіки розроблений згідно з робочою програмою дисципліни "Фізика". Подано теоретичні відомості та інструкції для виконання лабораторних робіт з механіки. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" (для студентів-іноземців з англійською мовою навчання). Laboratory course in Mechanics was developed in accordance with the curriculum of the subject "Physics". Theoretical material and practical instructions are given for performing Mechanics. The laboratory course is intended for training bachelors of "Oil and Gas Engineering and Technologies" (for foreign students with the English Language of teaching).

Моделювання фізичних явищ і процесів


Моделювання фізичних явищ і процесів : лабораторний практикум / М. О. Галущак, Р. М. Лучицький, В. В. Нижникевич [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 200 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з фізики з використанням комп'ютерного моделювання фізичних явищ і процесів. Розроблений у відповідності з робочими програмами спецкурсів.

Математичні моделі математичної фізики в розрахунках на ПК


Камаєва, Л. І. Математичні моделі математичної фізики в розрахунках на ПК : метод. вказівки / Л. І. Камаєва, Л. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 17 с.

Пропоновані методичні вказівки мають своєю метою допомогти студентам організувати свою самостійну роботу при виконанні індивідуальних завдань при вивченні розділу "Математичні моделі математичної фізики в розрахунках на ПК". У цьому посібнику розглядаються задачі математичної фізики, які моделюються диференціальними рівняннями, з частинними похідними – рівняннями Лапласа або Пуассона. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – «Нафтогазова справа».

Курс фізики


Галущак, М. О. Курс фізики : навч. посіб.: у 3 кн. Кн. 2 : Електромагнетизм / М. О. Галущак, О. Є. Федоров ; Мойсишин В. М., рец. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 405 с. -

У підручнику викладені основні закони електромагнетизму, механічних та електромагнітних коливань і хвиль, які потрібні для подальшого вивчення як фізики, так і суміжних з нею дисциплін. В основу викладу матеріалу покладено експеримент. Розглянуті фізичні явища, методи їх спостереження і вивчення, з'ясовані фізичні основи цих явищ та їх застосування в науці й на виробництві. Використано багато ілюстрацій, які становлять невід'ємну частину тексту.

Курс загальної фізики


Вакалюк, В. М. Курс загальної фізики : навч. посіб. Ч. 3 : Оптика. Атомна та ядерна фізика / В. М. Вакалюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 474 с.

Навчальний посібник написано відповідно до робочої програми з дисципліни ‹‹Фізика›› для студентів спеціальності «Прикладна механіка». У ньому систематично викладено основи оптики, атомної фізики, квантової механіки, квантової статистики, фізики твердого тіла, фізики атомного ядра та елементарних частинок. Значну увагу приділено практичному застосуванню фізичних законів у різних галузях науки і техніки.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved