Ви є тут

Геодезія

Землеустрій


Лудчак, О. Є. Землеустрій : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / О. Є. Лудчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 12 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 193- “Геодезія та землеустрій”. Можуть бути використані студентами для дистанційного навчання.

Фотограмметрія та дистанційне зондування


Матіщук, А. В. Фотограмметрія та дистанційне зондування : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 21 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Можуть бути використані студентами для дистанційного навчання.

Інженерні вишукування


Кравець, О. Я. Інженерні вишукування : методичні вказівки для самостійної роботи / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 10 с.

Методичні вказівки містять необхідну для самостійного вивчення дисципліни інформацію, а саме: мету та завдання дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, контрольні запитання для самоконтролю, перелік навчально-методичних матеріалів. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій». Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Основи геодезії


Кравець, Я. С. Основи геодезії : методичні вказівки для самостійної роботи / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 9 с.

Методичні вказівки містять необхідну для самостійного вивчення дисципліни інформацію, а саме: мету та завдання дисципліни, зміст лекційних та лабораторних занять, контрольні запитання для самоконтролю, перелік навчально-методичних матеріалів. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 191 – «Архітектура та містобудування». Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Основи інженерної геодезії


Бурак, К. О. Основи інженерної геодезії : практикум / К. О. Бурак, Г. Г. Мельниченко, В. П. Михайлишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 146 с.

Практикум складено згідно з програмою курсу “Основи інженерної геодезії” напряму підготовки ”Будівництво”. Містить основні теоретичні відомості, контрольні питання і завдання для самостійної роботи з вивчення нормативної дисципліни “Основи Інженерної геодезії”. Призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 6.060101-бакалавр.

Державний земельний кадастр


Дутчин, М. М. Державний земельний кадастр : навч. посіб. / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 282 с.

У навчальному посібнику висвітлено поняття, сутність та зміст складових частин Державного земельного кадастру відповідно до чинних законодавчих та нормативно-правових актів. Призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» очної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved