Ви є тут

Геодезія

Основи геодезії


Кравець, Я. С. Основи геодезії : методичні вказівки для самостійної роботи / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 9 с.

Методичні вказівки містять необхідну для самостійного вивчення дисципліни інформацію, а саме: мету та завдання дисципліни, зміст лекційних та лабораторних занять, контрольні запитання для самоконтролю, перелік навчально-методичних матеріалів. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 191 – «Архітектура та містобудування». Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Основи інженерної геодезії


Бурак, К. О. Основи інженерної геодезії : практикум / К. О. Бурак, Г. Г. Мельниченко, В. П. Михайлишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 146 с.

Практикум складено згідно з програмою курсу “Основи інженерної геодезії” напряму підготовки ”Будівництво”. Містить основні теоретичні відомості, контрольні питання і завдання для самостійної роботи з вивчення нормативної дисципліни “Основи Інженерної геодезії”. Призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 6.060101-бакалавр.

Державний земельний кадастр


Дутчин, М. М. Державний земельний кадастр : навч. посіб. / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 282 с.

У навчальному посібнику висвітлено поняття, сутність та зміст складових частин Державного земельного кадастру відповідно до чинних законодавчих та нормативно-правових актів. Призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» очної і заочної форм навчання.

Основи інженерної геодезії. Інженерно-геодезичне забезпечення вишукувань і проектування. Спеціальні розділи


Бурак, К. О. Основи інженерної геодезії. Інженерно-геодезичне забезпечення вишукувань і проектування. Спеціальні розділи : конспект лекцій. Ч. 3 / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 144 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми курсу “Основи інженерної геодезії”. Містить основні теоретичні відомості, контрольні питання і завдання для самостійної роботи з вивчення розділу “Інженерно геодезичне забезпечення вишукувань і проектування”.

Інженерні вишукування


Кравець, О. Я. Інженерні вишукування : конспект лекцій / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 54 с.

Конспект лекцій містить навчальний матеріал з дисципліни «Інженерні вишукування», а саме - основні завдання та призначення інженерних вишукувань. В конспекті розглянуто такі питання, як: основні поняття про гідрологію суші, спостереження за рівнями води, вимірювання швидкостей течії, визначення площ та об’ємів водосховищ, пластивості гірських порід та підземних вод, методика проведення геологічних та геофізичних робіт.

Геодезія


Дутчин, М. М. Геодезія : лаб. практикум. Ч.2 / М. М. Дутчин, І. В. Біда, Т. Ю. Грицюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 74 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами заочної та дистанційної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved