Ви є тут

Хімія

Хімія


Калин, Т. І. Хімія : мультимедійний курс лекцій / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 360 с.

Мультимедійний курс лекцій з дисципліни „Хімія“ розроблений з урахуванням вимог навчальної програми у вигляді комп’ютерної презентації в форматі Power Point. Тематика лекцій відповідає робочій програмі з курсу „Хімія“. Курс лекцій складається з таких тем: основні поняття хімії, періодична система елементів та періодичний закон, основні класи неорганічних сполук, хімічна кінетика, розчини, окисно-відновні реакції, хімічні властивості металів, процеси корозії та способи захисту від корозії, основи хімічної термодинаміки, класифікація дисперсних систем.

Хімія


Побережний, Л. Я. Хімія : лабораторний практикум / Л. Я. Побережний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 89 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до програм з курсу хімії для студентів спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія”. Для кожної лабораторної роботи подаються короткі теоретичні відомості, хід роботи та зразок картки контролю знань та питання для самоконтролю.

Хімія


Челядин, Л. І. Хімія : методичні вказівки / Л. І. Челядин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 200 с.

Методичні вказівки складено для студентів напрямів підготовки 6.050701 – „Електротехніка і електротехнології“ (ЕТ), 6.050502 – „Інженерна механіка“ (ІМ), 6.070106 – „Автомобільний транспорт“ (АТ). Для кожної теми подано програмні питання, зразок картки контролю знань, основні теоретичні визначення, тести, приклади розв’язку задач та запитання і завдання для самостійної підготовки.

Chemistry


Polutrenko, М. Chemistry : Lecture notes / М. Polutrenko, V. Vresch, O. Shkriblyak. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 259 с.

Конспект лекцій складено відповідно до типової програми з курсу хімії для студентів напряму підготовки 6.050304 – „Нафтогазова справа“. В даному курсі висвітлено загальну інформацію про будову, властивості та перетворення основних класів органічних речовин.

Загальна хімія


Полутренко, М. С. Загальна хімія : навч. посіб. / М. С. Полутренко, Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 102 с.

Навчальний посібник складено відповідно до програми з курсу хімії для студентів інженерно-технічних спеціальностей заочної та дистанційної форми навчання. Навчальний посібник містить основні теоретичні положення та фактичний матеріал з курсу загальної хімії, приклади і розв’язки типових завдань, а також контрольні завдання та чотири лабораторні роботи.

Загальна хімія


Загальна хімія : лаб. практикум / Л. І. Челядин, О. Д. Мельник, М. С. Полутренко [та ін.] ; Челядин Л. І., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 101 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до програми з курсу загальної хімії для студентів напряму підготовки 6.050701 – „Електротехніка і електротехнології“.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved