Ви є тут

Комп'ютерне моделювання

Основи моделювання


Михайлюк, В. В. Основи моделювання : метод. вказ. для вивчення дисципліни / В. В. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 29 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни "Основи моделювання" розроблені відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів напряму 6.050403 "Нафтогазова справа" за спеціальністю - Обладнання нафтових і газових промислів.

Ідентифікація і моделювання технологічних об'єктів галузі


Шавранський, М. В. Ідентифікація і моделювання технологічних об'єктів галузі : завдання з курсового проектування / М. В. Шавранський. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 78 с.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 -"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання з метою виконання курсового проектування студентів.

Основи моделювання


Основи моделювання : лаб. практикум / М. М. Лях, В. В. Михайлюк, Р. О. Дейнега, І. М. Гойсан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 111 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи моделювання" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожного лабораторного заняття. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – "Нафтогазова справа". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Даний лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни "Основи моделювання".

Моделювання об'єктів нафтогазового комплексу


Іванюк, Н. І. Моделювання об'єктів нафтогазового комплексу : лаб. практикум / Н. І. Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 35 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Моделювання об’єктів нафтогазового комплексу”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Моделювання об’єктів нафтогазового комплексу”.

Математичне моделювання процесів розробки нафтогазових родовищ


Ширмовська, Н. Г. Математичне моделювання процесів розробки нафтогазових родовищ : лаб. практикум / Н. Г. Ширмовська, С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 65 c.

Лабораторний практикум з дисципліни «Математичне моделювання процесів розробки нафтогазових родовищ» розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить шість лабораторних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, вказано порядок виконання роботи та подано методичні рекомендації щодо виконання роботи.

Чисельні методи і моделювання на ЕОМ


Горбійчук, М. І. Чисельні методи і моделювання на ЕОМ : лаб. практикум / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 82 c.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Чисельні методи і моделювання на ЕОМ». Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved