Ви є тут

Маркетинг

Тренінг-курс ІТ-технології в діагностиці та консалтингу


Малинка, О. Я. Тренінг-курс ІТ-технології в діагностиці та консалтингу = IT Technologies in Diagnostics and Consulting : опорний конспект із дисц. / О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 56 с.

Тренінг-курс бізнес-планування в підприємництві


Малинка, О. Я. Тренінг-курс бізнес-планування в підприємництві = Business Planning in Entrepreneurship : навчально-методичний комплекс із дисц. / О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 227 с.

Стратегічний маркетинг


Перевозова, І. В. Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / І. В. Перевозова, Н. Б. Юрченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 256 с.

Навчальний посібник містить перелік тем з дисципліни "Стратегічний маркетинг", які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. В ньому до кожної теми послідовно та логічно викладено теоретичні, методичні та практичні питання, сформовано перелік практичних завдань з прикладами та методикою виконання, наведено перелік рекомендованих джерел для поглибленого опрацювання.

Статистично-економетричні методи в підприємництві


Статистично-економетричні методи в підприємництві : навч. посіб. / І. В. Перевозова, С. А. Побігун, О. Б. Василик [та ін.] ; Перевозова І. В., Побігун С. А., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 203 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальних програм дисциплін "Статистика", "Економетрика", "Статистика підприємництва". Навчальний посібник містить теоретично-прикладні відомості щодо застосування статистичних методів та економетричних моделей в підприємництві. У ньому до кожної теми послідовно та логічно викладено теоретичні, методичні та практичні питання, наведено перелік рекомендованих джерел для поглибленого опрацювання.

Маркетингова діагностика


Малинка, О. Я. Маркетингова діагностика : конспект лекцій / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 203 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до типової робочої програми з курсу "Маркетингова діагностика" для студентів економічних спеціальностей (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"). Містить 9 тем, що розглядають особливості діагностики в маркетингу та методику й інструментарій маркетингової діагностики, практикум, а також додатки стосовно діагностики підприємства, статистичних методів діагностики в маркетингу, холістичної парадигми в маркетингу тощо; методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетингова діагностика" та перелік рекомендованих літературних джерел.

Маркетингові дослідження


Перевозова, І. В. Маркетингові дослідження : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спец. 076 "Підприємництво, торгівля, біржова діяльність" денної і заочної форм навчання / І. В. Перевозова, Н. Б. Юрченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 54 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми дисципліни «Маркетингові дослідження». Містять вимоги до змісту та оформлення курсових проектів, методику їх виконання та зразки використання окремих інструментів маркетингових досліджень. Призначені для виконання курсових проектів студентами, що навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved