Ви є тут

Мовознавство

Основи зіставного мовознавства


Стецик, Т. С. Основи зіставного мовознавства : метод. вказ. для сам. роботи / Т. С. Стецик, Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 44 c.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Основи зіставного мовознавства" укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 035 "Філологія" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Основи зіставного мовознавства


Стецик, Т. С. Основи зіставного мовознавства : конспект лекцій / Т. С. Стецик, Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 140 c.

Конспект лекцій містить виклад теоретичного матеріалу та перелік рекомендованих джерел. Забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу з питань контрастивної лінгвістики як окремого розділу мовознавства, методів і принципів, які використовуються у зіставному мовознавстві, спільностей та відмінностей у структурах мов на основних рівнях мови, а також спільних рис, загалом притаманних людській мові як абстракції і феномену людського духу. Може використовуватися студентами під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Прикладна лінгвістика та інформатика


Стахмич Ю. С., Мельник В. Д. Прикладна лінгвістика та інформатика : лабораторний практикум / Ю. С. Стахмич, В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 96 с.

Лабораторний практикум розроблено згідно з робочою програмою дисципліни «Прикладна лінгвістика та інформатика». Практикум містить лабораторні роботи, які мають за мету закласти у студентів основи ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки, ознайомити їх з основами роботи в операційний системі Windows, стандартними програмами з обробки текстової інформації, системами он-лайн перекладу та електронними словниками, а також з різноманітними видами інформаційного пошуку.

Латинська мова


Судук, І. І. Латинська мова : конспект лекцій / І. І. Судук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 62 с.

Конспект лекцій охоплює основи фонетики, морфології, елементи синтаксису латинської мови. Подані таблиці відмінкових закінчень іменників та особових закінчень дієслів. Містить рекомендації щодо перекладу тих чи інших граматичних форм, відмінних від українських. Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для студентів напряму підготовки 6.020303 “Філологія”.

Вступ до мовознавства


Венгринюк, М. І. Вступ до мовознавства : методичні вказівки для виконання самостійної роботи / М. І. Венгринюк, О. В. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 31 с.

Методичні вказівки укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Вступ до мовознавства”. У методичних вказівках подано перелік питань для самостійної роботи, методичні рекомендації щодо їх опрацювання, рекомендовану літературу до кожної з тем, а також тести і вправи. Призначено для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки «Філологія».

Теорія перекладу


Стахмич, Ю. С. Теорія перекладу : конспект лекцій / Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 158 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу “Теорія перекладу”. Узагальнює теоретичні здобутки у галузі перекладу. Містить виклад теоретичного матеріалу, питання для самоконтролю та перелік рекомендованих джерел. Конспект лекцій забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу з питань стилістичних, жанрових та прагматичних проблем перекладу, особливостей перекладацької діяльності та організації перекладацької справи. Може використовуватися студентами під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи. Курс лекцій призначений для підготовки спеціалістів за спеціальністю “Переклад” та магістрів за спеціальністю “Філологія” (спеціалізація “Переклад (англійська мова)”).

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved