Ви є тут

Наука

Методологія наукових досліджень


Грудз, В. Я. Методологія наукових досліджень : практикум / В. Я. Грудз. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 54 с.

Наука - це системний погляд на світ, про його закономірності, а також розвиток природи, суспільства тощо. Мета науки - полягає у відкритті нових законів природи, та конкретизація існуючих. Метафізична наука розглядає певний об'єкт у відриві від інших систем.

Методологія наукових досліджень


Данилюк, М. О. Методологія наукових досліджень : робоча програма, метод. вказ. до вивчення дисц. та контрольні питання для магістрів заочної форми навчання / М. О. Данилюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 52 с.

Методичні вказівки охоплюють 9 тем з курсу "Методологія наукових досліджень", розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень".

Основи наукових досліджень та технічної творчості


Заміховська, О. Л. Основи наукових досліджень та технічної творчості : навч. посіб. / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 82 с.

Викладені відомості про розвиток до інженерної та інженерної діяльності від стародавніх часів до теперішнього часу, історії техніки, про закони її будови і розвитку. Розглянуті структура та функції інженерної діяльності, методи інженерної творчості. Соціально-психологічні аспекти інженерної діяльності.

Методологія і організація наукових досліджень


Архипова, Л. М. Методологія і організація наукових досліджень : практикум / Л. М. Архипова, Л. І. Павлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 20 с.

Практикум призначений для виконання практичних робіт з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «магістр». Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 242 – «Туризм».

Наукові дослідження за вибраною темою


Заміховський, Л. М. Наукові дослідження за вибраною темою : метод. вказ. для самостійної роботи / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки містять методичні матеріали для виконання студентами самостійної роботи з дисципліни "Наукові дослідження за вибраною темою" у девятому-десятому семестрах вивчення даної дисципліни. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Наукові дослідження за вибраною темою". Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Основи наукових досліджень


Іванов, О. О. Основи наукових досліджень : метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни / О. О. Іванов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 13 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лабораторних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів напрямку 6.050504 "Зварювання" очної і заочної форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved