Ви є тут

Освіта

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : конспект лекцій / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 113 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу “Педагогіка” та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Конспект лекцій забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу за тематикою лекційного курсу. Призначений для організації роботи студентів, які можуть скористатися посібником під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : метод. вказ. для самостійної роботи / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 70 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка» укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Методичні вказівки містять опис змісту самостійної та індивідуальної роботи студента з навчальної дисципліни, розподіл годин самостійної та індивідуальної роботи за змістовими модулями, список тем для написання рефератів, тестові завдання для підготовки до поточного та модульного контролю. Подано перелік рекомендованої літератури.

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : метод. вказ. для вивчення навчальної дисципліни та підготовки до практичних занять / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Методичні вказівки для навчальної дисципліни «Педагогіка» укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Методичні вказівки містять опис структури та програми навчальної дисципліни, мету вивчення і засвоєння змістових модулів, зміст і плани практичних занять, пояснення системи контролю за навчальними досягненнями студентів, рекомендації щодо підготовки до іспиту. Подано перелік рекомендованої літератури. Призначені для організації роботи студента.

Педагогічна (асистентська) практика


Зоріна, Н. О. Педагогічна (асистентська) практика : методичні рекомендації / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 24 с.

Педагогічна (асистентська) практика здійснюється з урахуванням обов'язкового мінімуму змісту програми професійної підготовки викладача вищих навчальних закладів. У методичних рекомендаціях висвітлені огранізаційно-навчальні заходи під час проходження практики. Розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальностей 101 – "Екологія» всіх форм навчання"

Медіаосвітні технології

Мучка, М. З. Медіаосвітні технології : лабораторний практикум / М. З. Мучка, В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 98 с.

Лабораторний практикум містить матеріал для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Медіаосвітні технології». Оволодіння знаннями курсу передбачає вміння студентом ефективно використовувати засоби обчислювальної техніки під час навчання та у майбутній професійній діяльності. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для фахівців за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія». Може бути рекомендованим для студентів за напрямом підготовки: «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 6.020105 «бакалавр».

Освіта професійної галузі знань


Зоріна, Н. О. Освіта професійної галузі знань : практикум / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 40 с.

Практикум розроблено на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved