Ви є тут

Програмування

Основи програмування


Онисько, О. Р. Основи програмування : навч. посіб. / О. Р. Онисько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 156 с. -

У навчальному посібнику розглянуто основні засади програмування на основі застосування об'єктно-орієнтованої візуальної мови Delphi. Рекомендовано для студентів напрямку підготовки 6.050502 "Прикладна механіка".

Технологічна практика


Бандура, В. В. Технологічна практика : метод. вказ. / В. В. Бандура, М. Я. Бестильний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 56 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою для студентів 3-го курсу спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення. Методичні вказівки містять мету практики та її організацію, індивідуальні завдання та обов'язки студента під час проходження практики та структуру звіту.

Безпека програм та даних


Юрчишин, В. М. Безпека програм та даних : метод. вказ. до виконання лабораторних / В. М. Юрчишин, М. С. Пасєка, Т. Р. Стисло. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 c.

Методичні вказівки містять приклад та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни " Безпека програм та даних". Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 121 - "Інженерія програмного забезпечення" денної та заочної та дистанційної форм навчання, а також для самопідготовки.

Технології розробки програмного забезпечення


Штаєр, Л. О. Технології розробки програмного забезпечення : лабораторний практикум. Ч. 1 / Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 65 с.

Лабораторний практикум містить методичні матеріали для проведення лабораторних занять з дисципліни "Технології розробки програмного забезпечення" у першому семестрі вивчення даної дисципліни. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Технології розробки програмного забезпечення". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначений для підготовки фахівців освітнього рівня "бакалавр" за спеціальністю 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології.

Об'єктно-орієнтоване програмування


Гарасимів, Т. Г. Об'єктно-орієнтоване програмування : лабораторний практикум / Т. Г. Гарасимів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 85 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування" розроблений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності 123 - "Комп'ютерна інженерія". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Агенто-орієнтоване програмування


Дитко, Т. В. Агенто-орієнтоване програмування : лабораторний практикум / Т. В. Дитко, М. М. Яцишин, Л. В. Саманів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 52 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Агенто-орієнтоване програмування". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 - "Інженерія програмного забезпечення".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved