Ви є тут

Тертя в машинах

Основи теорії тертя та зношування


Бурда, М. Й. Основи теорії тертя та зношування : структурно-логічні схеми / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 46 с.

Структурно-логічні схеми складені згідно із чинним в івано-франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом і програмою дисципліни ”Основи теорії тертя та зношування”. Вони розвивають творче мислення, допомагають студентам самостійно вивчати відповідний матеріал. Призначені для підготовки фахівців за напрямом 6.092303 − “Зварювання” стаціонарної та заочної форм навчання

Основи технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей


Бурда, М. Й. Основи технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей : метод. вказ. для сам. роботи / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 46 c.

Методичні вказівки для самостійної роботи містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних, лабораторних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю.

Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя


Бурда, М. Й. Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя : метод. вказ. для сам. роботи / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 19 c.

Методичні вказівки для самостійної роботи містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних, лабораторних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю.

Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя


Бурда, М. Й. Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя : практикум / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 53 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя» студентами спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.05050403 – магістр.

Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя

Бурда, М. Й. Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя : конспект лекцій / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 106 с.

Конспект лекцій містить матеріал тем, які розглядаються при вивченні дисципліни “Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя” студентами спеціальності “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” освітньо-кваліфікаційного рівня 8.05050403 – магістр.

Вузли та деталі об'єктів ремонтного виробництва


Луцак, Л. Д. Вузли та деталі об'єктів ремонтного виробництва : конспект лекцій / Л. Д. Луцак, М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 139 с.

Конспект лекцій містить матеріал тем, які розглядаються при вивченні дисципліни “Вузли та деталі об’єктів ремонтного виробництва” студентами спеціальності “Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій” освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved