Ви є тут

Українська мова

Українська мова як іноземна


Українська мова як іноземна : метод. вказівки для викон. самостійної роботи / М. І. Венгринюк, Н. В. Веселовська, О. В. Когут [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 76 с.

Методичні вказівки укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Українська мова як іноземна”. У методичних вказівках подано комплекс тестових завдань до основних розділів курсу навчальної дисципліни та методичні рекомендації щодо їх виконання. Усі завдання спрямовані на те, щоб систематизувати й поглибити знання студентів-іноземців про орфографічні, лексичні, граматичні норми української мови. Призначено для студентів-іноземців I-IV курсів денної та заочно-дистанційної форми навчання усіх напрямів підготовки.

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Українська мова (за професійним спрямуванням) : метод. вказ. до виконання курсової роботи / О. В. Когут, О. М. Мельник, М. І. Венгринюк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Методичні вказівки укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. У методичних вказівках описано основні етапи виконання курсової роботи з української мови та запропоновано орієнтовну тематику досліджень.Подано вимоги до мовного та технічного оформлення студентської наукової роботи. Призначено для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності 035 «Філологія».

Українська мова за професійним спрямуванням


Манюх, Н. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / Н. Б. Манюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 60 с.

Практикум укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”. Завдання, які увійшли до практикуму, спрямовані на те, щоб поглибити знання студентів про правила складання професійних документів відповідно до норм української літературної мови, допомогти майбутнім фахівцям підвищити фаховий мовний рівень та засвоїти етикет ділового спілкування. Призначений для студентів напряму підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт”.

Культура наукової мови


Якібчук, М. В. Культура наукової мови : термінологічний словник / М. В. Якібчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 60 с.

Словник розкриває особливості наукової мови і містить значення загальнонаукових і вузькоспеціальних термінів, які актуальні для проведення лекційних і практичних занять з дисципліни «Культура наукової мови». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямками 6.030504 – «Економіка підприємництва», 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030509 – «Фінанси і кредит».

Українська мова за професійним спрямуванням


Мельник, О. М. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / О. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 37 с.

Практикум укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”. Комплекс завдань, представлений у практикумі, спрямований на те, щоб допомогти студентам оволодіти нормами літературної мови й професійно використовувати мовні засоби різних рівнів. Призначено для самостійної роботи студентів І курсу денної форми навчання усіх напрямів підготовки.

Українська мова як іноземна


Литвин, І. П. Українська мова як іноземна : навчальний посібник / І. П. Литвин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 78 с.

Навчальний посібник «Українська мова як іноземна» розроблений для слухачів підготовчого відділення і призначений для вивчення української мови як іноземної на елементарному рівні А1-А2. У посібнику викладено фонетичний курс та основний курс. Його мета сформувати та розвинути навики усного мовлення, вміння писати та читати українською мовою.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved