Ви є тут

Вимірювальна техніка

Методи і засоби вимірювань


Кононенко, М. А. Методи і засоби вимірювань : лаб. практикум. Ч. 1 / М. А. Кононенко, Я. О. Сітко, В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 66 с.

Даний лабораторний практикум (Частина 1) призначено для виконання лабораторних робіт за темами Модулю1 «Вимірювання неелектричних величин» з дисципліни «Методи і засоби вимірювань» і дає можливість закріпити теоретичні знання, одержані на лекційних заняттях та набути навиків з виконання вимірювань неелектричних величин.

Методи і засоби вимірювань


Кононенко, М. А. Методи і засоби вимірювань : конспект лекцій / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 297 с.

У конспекті лекцій викладено лекційний матеріал з дисципліни «Методи і засоби вимірювань», який складається з двох частин: перша частина «Вимірювання неелектричних величин» для вивчення тем за модулем 1 і 2 частина «Вимірювання електричних величин» для вивчення тем за модулем 2.

Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки


Кононенко, М. А. Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки : практикум / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 76 с. -

У практикумі викладено методичні вказівки з виконання завдань на практичних заняттях з дисципліни «Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки» за модулем 2 робочої програми. Практикум містить теоретичні відомості з кожної теми практичного заняття, зміст завдання, вимоги до звіту та порядок його захисту.

Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки


Кононенко, М. А. Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки : конспект лекцій. Ч.2 / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 158 с.

У конспекті лекцій викладено лекційний матеріал з дисципліни «Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки», який складається з шести лекцій для вивчення тем за модулем 2: «Технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки».

Конструювання засобів вимірювань


Ващишак, С. П. Конструювання засобів вимірювань : конспект лекцій / С. П. Ващишак, В. В. Остапів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 203 с.

Конспект лекцій містить відомості про організацію процесу конструювання засобів вимірювальної техніки, правила виконання схем, методи виготовлення та правила виконання креслень друкованих плат, властивості електронних компонентів, електромагнітну сумісність вузлів засобів вимірювань, які вивчаються студентами при проведенні лекційних занять з дисципліни “Конструювання засобів вимірювань”. Особлива увага звернута на проектування захисних екранів вузлів вимірювальних приладів та розрахунок радіаторів для потужних напівпровідникових елементів.

Технологія приладобудування


Технологія приладобудування : лабораторний практикум / І. С. Кісіль, Р. Т. Боднар, Л. А. Витвицька [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 120 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу "Технологія приладобудування" для студентів напряму підготовки "Приладобудування" освітньо-кваліфікаційного рівня 6.051003 - бакалавр. Призначено для самостійної роботи при виконанні лабораторних робіт із вказаної дисципліни студентами 3 курсу стаціонарної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved