Ви є тут

Спорудження магістральних трубопроводів

Дорошенко, Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів : курсове проектування / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 58 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050304 – "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни "Спорудження магістральних трубопроводів". Наведено мету та завдання, які повинен навчитися вирішувати студент під час курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом,тематику курсових проектів, рекомендації з написання основних розділів пояснювальної записки і виконання графічної частини, вимоги до їх оформлення, перелік рекомендованих джерел для курсового проектування,встановлено вимоги до структури та змісту курсового проекту.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved